Truyền Đạo 5:5

Truyền Đạo 5:5 KTHD

Thà không nói gì còn hơn là hứa rồi không làm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share