Truyền Đạo 5:20

Truyền Đạo 5:20 KTHD

Đức Chúa Trời khiến đời sống người đầy an vui để người không còn thời gian lo nghĩ về quá khứ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share