Truyền Đạo 5:2

Truyền Đạo 5:2 KTHD

Đừng hấp tấp hứa nguyện, và đừng vội vàng trình những sự việc trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất. Vậy hãy nói lời ngắn gọn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share