Truyền Đạo 5:19

Truyền Đạo 5:19 KTHD

Vậy thì còn gì tốt hơn nếu nhận được của cải từ Đức Chúa Trời và có sức khỏe tốt để sử dụng nó. Tận hưởng của cải do mình làm ra và nhận lấy phần mình—đây quả thật là món quà từ Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share