Truyền Đạo 5:18

Truyền Đạo 5:18 KTHD

Tuy nhiên, tôi thấy một điều, ít nhất có một điều tốt. Thật tốt cho người ăn, uống, và tận hưởng công khó của mình dưới mặt trời trong cuộc đời ngắn ngủi Đức Chúa Trời ban cho họ, và đó là phần họ được hưởng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share