Truyền Đạo 5:16

Truyền Đạo 5:16 KTHD

Cái họa này thật rất nghiêm trọng. Con người ra đời thể nào thì khi lìa đời cũng thể ấy. Tất cả việc làm khó nhọc của họ là hư không—như làm việc cho gió.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share