Truyền Đạo 5:15

Truyền Đạo 5:15 KTHD

Tất cả chúng ta lìa đời trần truồng với hai bàn tay trắng như trong ngày chúng ta sinh ra. Chúng ta không thể mang gì theo được.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share