Truyền Đạo 5:1

Truyền Đạo 5:1 KTHD

Khi con vào nhà Đức Chúa Trời, hãy lắng nghe và im lặng hơn là dâng của lễ ngu dại lên Đức Chúa Trời mà không nhận biết lỗi lầm mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share