Truyền Đạo 12:7

Truyền Đạo 12:7 KTHD

Vì khi ấy, tro bụi trở về cùng đất, còn linh hồn quay về với Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó cho.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share