Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:5

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:5 KTHD

Luật lệ tôi đang dạy anh em đây là luật Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của tôi truyền cho tôi, cũng là luật áp dụng trong lãnh thổ anh em sẽ chiếm cứ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share