Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:45

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:45 KTHD

Đó là những quy định, phép tắc, luật lệ Môi-se trao cho họ sau khi ra khỏi Ai Cập
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:45