Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:43

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:43 KTHD

Các thành đó là Bê-xe trên cao nguyên, trong hoang mạc, dành cho đại tộc Ru-bên; Ra-mốt trong Ga-la-át, cho đại tộc Gát; và Gô-lan thuộc Ba-san, cho đại tộc Ma-na-se.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:43