Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:41

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:41 KTHD

Sau đó, Môi-se ra chỉ thị, dành riêng ba thành bên bờ phía đông Sông Giô-đan
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:41