Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:40

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:40 KTHD

Anh em nhớ tuân theo các luật lệ tôi ban bố hôm nay, nhờ đó mà anh em và con cháu mai sau sẽ được thịnh vượng, vui hưởng tuổi thọ trong lãnh thổ Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, ban cho vĩnh viễn.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share