Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:39

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:39 KTHD

Vậy, anh em phải nhận thức và ghi khắc vào lòng rằng, trên trời, dưới đất, chỉ có Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời, chẳng có thần linh nào khác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share