Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:32

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:32 KTHD

“Trong quá khứ, tính từ khi Đức Chúa Trời tạo dựng loài người, từ góc trời này cho đến góc trời kia, có bao giờ có việc lạ thế này.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share