Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:31

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:31 KTHD

Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời của anh em, đầy lòng thương xót; Ngài không từ bỏ, tuyệt diệt anh em, cũng không quên giao ước Ngài đã lập với tổ tiên của anh em.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share