Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:26

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:26 KTHD

Xin trời đất chứng giám cho chúng ta hôm nay—nếu thế, anh em chắc chắn phải bị tiêu diệt khỏi lãnh thổ bên kia Giô-đan mà anh em sắp chiếm. Thời gian anh em cư trú tại đó sẽ thật ngắn ngủi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share