Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:25

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:25 KTHD

Sau này, khi ai nấy đã có con cháu đầy đàn, đã ở trong đất hứa lâu năm, nếu anh em hành động cách bại hoại, làm tượng thờ dù dưới hình thức nào, tức là khiêu khích Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em và chọc giận Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share