Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:24

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:24 KTHD

Vì Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em là lửa thiêu hủy; Ngài là Thần kỵ tà.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share