Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:2

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:2 KTHD

Đừng thêm bớt điều gì vào luật này, chỉ việc tuân hành, vì đây là luật của Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share