Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:18

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:18 KTHD

hoặc bất cứ loài côn trùng nào bò trên đất, hay loài cá nào dưới nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share