Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15 KTHD

“Vậy phải thận trọng, vì hôm ấy trên Núi Hô-rếp, khi Chúa Hằng Hữu nói với anh em từ trong đám lửa, anh em không thấy hình dáng của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share