Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:11

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:11 KTHD

Anh em kéo đến đứng dưới chân núi, trong khi trên núi lửa cháy dữ dội, ngọn cao tận trời, mây phủ đen kịt, bóng tối dày đặc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share