Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:10

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:10 KTHD

Như hôm tại Núi Hô-rếp, lúc anh em đứng trước mặt Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, Ngài bảo tôi: ‘Hãy triệu tập dân chúng lại đây cho họ nghe lời Ta dạy, để họ biết kính sợ Ta suốt những ngày sống trên đất, và họ sẽ dạy con cái họ kính sợ Ta.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share