Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:2

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:2 KTHD

đất của Nép-ta-li; đất của Ép-ra-im và Ma-na-se; đất của Giu-đa chạy dài tận Địa Trung Hải
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share