Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:10

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:10 KTHD

Về sau, trong toàn dân Ít-ra-ên chẳng bao giờ còn xuất hiện một nhà tiên tri nào giống như Môi-se, được Đức Chúa Trời quen biết và thường xuyên gặp mặt như thế.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share