Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:7

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:7 KTHD

Môi-se nói về đại tộc Giu-đa: “Chúa ôi! Xin nghe lời kêu cầu của Giu-đa, đem họ về với dân mình, dùng đôi tay bảo vệ mình; giúp họ chiến đấu chống quân thù.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share