Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:6

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:6 KTHD

Môi-se nói về đại tộc Ru-bên: “Xin cho Ru-bên sống mãi muôn đời, cho con cháu họ đông như sao trời.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share