Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:5

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:5 KTHD

Khi các nhà lãnh đạo của dân hội họp, khi các đại tộc quy tụ một nơi, Chúa đã đăng quang trị vì cả quốc dân Ít-ra-ên.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share