Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:4

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:4 KTHD

Luật lệ Chúa do đầy tớ Ngài truyền lại, là một kho tàng của nhà Gia-cốp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share