Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:3

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:3 KTHD

Ngài yêu quý dân mình. Các thánh của Chúa được tay Ngài bảo bọc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share