Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:28

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:28 KTHD

Nhờ thế, Ít-ra-ên sống riêng biệt, Gia-cốp an cư lạc nghiệp một nơi trong miền đầy rượu và ngũ cốc, vì đất họ đượm nhuần sương móc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share