Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:25

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:25 KTHD

Then cửa người bằng đồng, bằng sắt, tuổi càng cao, sức người càng tăng.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:25