Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:24

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:24 KTHD

Về đại tộc A-se, ông chúc: “Cầu cho A-se được phước hơn con trai khác; xin cho người được anh em yêu chuộng, người sang đến độ lấy dầu rửa chân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share