Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:23

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:23 KTHD

Ông chúc đại tộc Nép-ta-li: “Nép-ta-li sẽ thỏa nguyện về các ân huệ, hưởng phước lành của Chúa tràn đầy. Người sẽ chiếm đóng vùng đất phía tây, còn phía nam cũng nằm trong lãnh địa.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share