Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:22

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:22 KTHD

Về đại tộc Đan, Môi-se nói: “Đan là một sư tử con từ Ba-san nhảy xổ tới.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share