Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:21

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:21 KTHD

Người chọn cho mình phần tốt nhất, là đất dành cho người lãnh đạo. Người cùng các vị lãnh tụ của dân, thực thi công lý của Chúa, xét xử toàn dân cách công minh.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share