Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:19

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:19 KTHD

Họ sẽ mời các dân lên núi cùng nhau dâng lễ vật lên Chúa. Họ hưởng hải sản phong phú và các kho tàng chôn vùi trong cát.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share