Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:18

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:18 KTHD

Môi-se nói về đại tộc Sa-bu-luân và Y-sa-ca: “Sa-bu-luân hân hoan lúc ra đi, còn Y-sa-ca hớn hở khi ở trong trại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share