Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:17

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:17 KTHD

Người lẫm liệt như bò đực đầu lòng; với cặp sừng dũng mãnh của bò rừng, người sẽ húc các dân tộc khác chạy đến cuối trời, với hàng muôn người Ép-ra-im, và hằng nghìn người Ma-na-se.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share