Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:16

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:16 KTHD

và các thổ sản thượng hạng. Xin ân sủng của Đấng hiện ra nơi bụi gai đang cháy, đổ trên Giô-sép, ông hoàng của tất cả anh em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share