Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:14

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:14 KTHD

Xin cho họ các sản phẩm quý nhất, dưới đôi vầng nhật nguyệt, tháng tháng mùa màng thu hoạch đầy kho
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share