Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:13

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:13 KTHD

Về đại tộc Giô-sép, Môi-se chúc: “Đất họ được Chúa ban phước lành, với những bổng lộc chọn lọc từ trời xanh, và từ nơi sâu thẳm của lòng đất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share