Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:10

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:10 KTHD

Họ sẽ dạy cho Gia-cốp luật lệ, thắp hương, dâng lễ thiêu trên bàn thờ Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:10