Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:1

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:1 KTHD

Trước khi qua đời, Môi-se, người của Đức Chúa Trời, chúc phước lành cho Ít-ra-ên như sau
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share