Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:8

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:8 KTHD

Chúa Hằng Hữu sẽ làm cho vựa lẫm anh em tràn đầy, mọi công việc đều thịnh vượng, khi anh em sống trong đất Ngài cho.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share