Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:7

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:7 KTHD

Chúa Hằng Hữu sẽ đánh bại quân thù trước mặt anh em. Họ cùng nhau kéo ra đánh anh em, nhưng rồi tán loạn tẩu thoát!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share