Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:53

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:53 KTHD

Trong cảnh bị vây hãm quẫn bách, có người phải ăn cả thịt con mình là con Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, ban cho anh em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:53