Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:5

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:5 KTHD

Giỏ đầy trái, thùng đầy bột của anh em sẽ được ban phước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share